Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Trực : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 19796556

Số người đang online: 197

Tổng số lược truy cập trong tháng: 251609

SEAWEED (RONG BIỂN) - NAUY

Loại sản phẩm: Phân bón lá
Sản phẩm cho tất cả loại cây
Nhóm sản phẩm: Phân bón lá

 

Thaønh phaàn:

 Nts: 5%, P2­O5hh: 2%, K2­Ohh: 2%, chaát höõu cô: 3%, B: 200 ppm, Zn: 200 ppm, Mn: 250 ppm,

 Mg: 300 ppm, pHH2O  : 6.5, ñoä aåm: 5%. Söû duïng nguoàn nguyeân lieäu chieát xuaát töø Rong Bieån NaUy.

Coâng duïng:

- Kích haït naûy maàm, taêng söï phaùt trieån cuûa reã. Kích thích ra hoa, choáng ruïng hoa, traùi non, laøm maùt boâng, döôõng traùi. Taêng khaû naêng ñaäu traùi, döôõng traùi, giuùp traùi to, chaéc ruoät, ngon ngoït, boùng ñeïp vaø saùng, chaéc.

- Giuùp caây troàng taêng söùc ñeà khaùng, taêng khaû naêng choáng chòu vôùi caùc ñieàu kieän

baát lôïi cuûa thôøi tieát vaø moâi tröôøng.

- Taêng saûn löôïng & chaát löôïng noâng saûn, keùo daøi thôøi gian baûo quaûn sau thu hoaïch.

Caùch söû duïng:

 

CÂY TRỒNG

LIỀU LƯỢNG

CÁCH SỬ DỤNG

Caây aên traùi: Xoaøi, Cam, Quyùt, Böôûi, Chanh, Nho, Vuù Söõa, Sa-poâ-cheâ, Thanh Long, Nhaõn, Choâm Choâm, ......

Pha 10g/25 lít nöôùc,

Phun tröôùc khi ra hoa vaø sau khi ñaäu traùi, nuoâi traùi.

Hoa kieång, Caùc loaïi rau maøu: Döa Haáu, caùc loaïi ñaäu, caùc loaïi rau (aên laù, aên cuû, aên quaû).

Pha 10g/25 lít nöôùc

Caây con (2-6 laù) vaø caây tröôûng thaønh tröôùc khi ra hoa vaø sau khi ñaäu traùi.

Caây coâng nghieäp: Caø Pheâ, Ñieàu, Hoà Tieâu, Ca Cao, Thuoác Laù, Traø, ......

Pha 10g/25 lít nöôùc

Phun tröôùc khi ra hoa vaø sau khi ñaäu traùi, nuoâi traùi.

Luùa

Pha 10g/25 lít nöôùc

Giai ñoaïn ñeû nhaùnh (8-20 NSS). Laøm ñoøng (38-45 NSS), tröôùc hoaëc sau khi troå ñeàu

 

- Xöû lyù haït gioáng, nhuùng reã: Pha 10 g cho 10 lít nöôùc, xöû lyù haït gioáng tröôùc khi gieo troàng hoaëc phun tröïc tieáp treân luoáng ñaõ gieo haït. Nhuùng reã vaøo dung dòch ngay tröôùc khi caáy troàng.

 - Söû duïng coâng ngheä töôùi nhoû gioït: 10 goùi pha 220 - 250 lít nöôùc (tuyø theo caây troàng)

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về SEAWEED (RONG BIỂN) - NAUY
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 1/4