Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

KV Miền Tây: (028)37600.681

KV Miền Đông:(028)37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Liêm : mobi :0167.457.8954 - 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 4010337

Số người đang online: 89

Tổng số lược truy cập trong tháng: 166433

XÂy Dựng Cây Cầu Tình Nghĩa

 

 

Đại diên BGĐ Cty TNHH TM SX Phước Hưng Ông Nguyễn Văn Quí -PGĐ và Đại diện chính quyền địa phương ông Lê Văn Được - Phó Chụ Tịch Xã An Lạc Thôn 

Khu vöïc aáp An Thôùi, An Laïc Thoân, huyeän Keá Saùch, tænh Soùc Traêng laø moät trong nhöõng vuøng saâu cuûa tænh Soùc Traêng. Phöông tieän ñi laïi haïn cheá, Con em ñi hoïc coøn khó khaên do caàu qua soâng chöa hoaøn chænh. Một số mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ xây cầu nhưng chưa hoàn thiện. Nhaân nhòp saûn phaåm Coâng Ty TNHH TM-SX Phöôùc Höng coù maët treân thò tröôøng nôi ñaây neân hoäi noâng daân  coù yù kieán vôùi Coâng Ty TNHH TM-SX Phöôùc Höng hoã trôï giai ñoaïi 2 laøm caây caàu hoaøn chænh thuaän tieän cho con em ñi hoïc ñöôïc deã daøng vaø thuaän tieän ñi laïi cho baø con noâng daân nôi ñaây. Ngaøy 25.11.2014 caây caàu taïi aáp An Thôùi, An Laïc Thoân, Keá Saùch, Soùc Traêng ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh và chính thức đi vào hoạt động. Đến dự trong buổi khánh thành cây cầu có các cơ quan ban ngành của địa phương:

-       OÂng Leâ Vaên Ñöôïc : Phoù chuû tòch An Laïc Thoân.

-       OÂng Nguyeãn Vaên Tuøng : Bí thö chi boä An Laïc Thoân.

-       OÂng Nguyeãn Vaên Chính : Chi hoäi noâng daân aáp An Thôùi.

-       OÂng Nguyeãn Vaên Sua : Tröôûng ban nhaân daân aáp An Thôùi.


 

Đồng tình với nhân dân ấp An Lạc Thôn và cám ơn sự quan tâm của ban giám đốc công ty Phước hưng, chính quyền và nhân dân ấp An Lạc Thôn thống nhất đặt tên cho cây cầu vừa xây dựng xong là cầu Phước Hưng. Caây caàu tổng chiều daøi 28 m, ngang 1,5 m. 

 

Các tin khác