Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm:

Hình ảnh công ty
Hổ trợ online

Hỗ trợ bán hàng

Số điện thoại: (028) 37600.681 

                       (028) 37602.431

Hỗ trợ kỹ thuật

Anh Trực : 0911.882.893

Số lượt truy cập

Tổng số lược truy cập: 21570670

Số người đang online: 175

Tổng số lược truy cập trong tháng: 305339

SIÊU TO TRÁI

Loại sản phẩm: Phân bón cây ăn trái
Nhóm sản phẩm: Phân bón lá

 

Thành phần:

 

N,O-Cacboxyl methyl chitosan:  2,5%, Auxin + Ga3  : 0,03%,

NAA : 0,05%, CaO : 4%.

N: 5%, P2O5: 10%, K2O: 10%

Trung vi löôïng:

Mg: 500 ppm, S: 700 ppm, Cu: 50 ppm, Zn: 1000 ppm, Fe: 50 ppm,

Mn: 100 ppm, B: 400 ppm.

 

Công dụng:

Giuùp traùi lôùn nhanh, to heát côõ vaø naëng kyù.

Taêng ñoä ngoït, höông vò vaø maøu saéc cuûa traùi.

Hoaït chaát sinh hoïc trong cheá phaåm taïo khaùng theå cho caây giuùp chaën ñöùng caùc maàm beänh treân traùi, thaân, laù.

Giuùp traùi boùng ñeïp, töôi laâu, caây khoeû.

 
Nhận xét về
Gửi Nhận xét về SIÊU TO TRÁI
Họ tên:
Đánh giá:
Email:
Nội dung:
Sản phẩm cùng nhãn hiệu
 
Trang 3/4